Թվի բաժանումը տրված հարաբերությամբ

Խնդրի օրինակ։

Ենթադրենք պահանջվում է 60 կոնֆետը 2 : 3 հարաբերությամբ բաժանել երկու ընկերների միջև: Եթե համարենք, որ 60 կոնֆետը 2 + 3 = 5 մաս է, ապա 1 մասին կհամապատասխանի 60 : 5 = 12 կոնֆետ։
2մասին՝ 2×12=24 կոնֆետ
3մասին՝ 3×12=36 կոնֆետ
Պատասխան՝ 24, 36:


Առաջադրանքներ։
1. 90 000 դրամը բաժանե՛ք
ա) 5: 4 հարաբերությամբ

5+4=9

90000:9=10000

5×10000=50000

4×10000=40000

Պատասխան․՝40000, 50000
բ) 2:3  հարաբերությամբ

2+3=5

90000:5=18000

18000×2=36000

18000×3=54000
Պատասխան ․՝ 36000, 54000
2. Նշված թիվը բաժանե՛ք տրված հարաբերությամբ.
ա) 12, 1։ 3

1+3=4

12:4=3

3×1=3

3×3=9
բ) 15, 2։3

2+3=5

15:5=3

3×2=6

3×3=9
գ) 48, 3։ 5

3+5=8

48:8=6

6×3=18

6×5=30
դ) 100, 1 2 ։ 1 3

12+13=25

100:25=4

4×12=48

4×13=52
ե) 96, 1 3 ։ 1 9

13+19=32

96:32=3

3×13=39

3×19=57

զ) 90, 1 4 ։ 16

14+16=30

90:30=3

3×14=42

3×16=48

3. Ինչպե՞ս 24 թիվը բաժանել 1: 2:3 հարաբերությամբ։


1+2+3=6

6×1=6

6×2=12

6×3=18


4. Թեստից անբավարար գնահատական է ստացել 16 աշակերտ: Անբավարար գնահատական ստացածների քանակը հարաբերում է դրական գնահատական ստացածների քանակին, ինչպես 2 ։ 7։ Քանի՞ աշակերտ է դրական գնահատական ստացել։
16:2=8

8×7=56 աշակերտ
5. Երկու կաթնամանների տարողությունները հարաբերում են, ինչպես 11 ։ 5։ Քանի՞ լիտր կաթ կտեղավորվի առաջին կաթնամանում, եթե երկրորդի տարողությունը 25 լ է։
25:5=5

5×11=55
6. Ինչի՞ է հավասար գծագրի մասշտաբը, եթե գծագրում գծված պատկերը իրականից մեծ է 7 անգամ։

7. Քարտեզի վրա պատկերները իրականներից փոքր են 90 անգամ։ Ինչի՞ է հավասար քարտեզի մասշտաբը։

8. Նախագիծ 1.
Իմ սենյակի հատակագիծը